Masseendre highway=cycleway + foot=yes til foot=designated

Vi har mange tusen tilfeller av kombinasjonen highway=cycleway + foot=yes. Denne kombinasjonen er brysom fordi den tilslører om det er en sykkelvei eller en gang- og sykkelvei og den er ikke i tråd med https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Sykkel.

Gang- og sykkelvei skal tagges highway=cycleway + foot=designated. foot=designated er fordi det er skiltet for både syklende og gående på en g/s-vei. foot=yes angir at det er tillatt, men ikke skiltet for det.

Gitt tilstanden nå, har vi mange tusen feil i taggingen pga. dette. Mange g/s-veier er ikke korrekt tagget som g/s-vei. I en del tilfeller er taggingen også helt feil av andre årsaker, f. eks. fortau tagget som highway=cycleway, eller tagging som g/s-vei enda det ikke er skiltet som g/s-vei. Sistnevnte typer feil kan vi ikke gjøre så mye med annet enn å gå inn og korrigere basert på synfaring eller flyfoto, men førstnevnte er en ren formalfeil som vi kan masseendre.

Hvis vi masseendrer highway=cycleway + foot=yes til highway=cycleway + foot=designated, vil vi fremdeles ha feil etterpå, men vi vil ha mange tusen færre feil, og mange av feilene vi sitter igjen med er feil vi uansett har i dag (fortau som er tagget som sykkelvei, tagget som g/s-vei uten skilting, etc).

Sykkelveier
Det er noen grensetilfeller. Noen “rene” sykkelveier kan være tagget med foot=yes for at rutere som ikke tar hensyn til lokale trafikkregler skal kunne sende gående den veien. Rene sykkelveier med foot=yes kan ikke skilles fra g/s-veier med foot=yes, fordi vi i dag mangler skillet mellom sykkelvei og g/s-vei i OSM – det eneste vi har å skille på i dag er på hva som står i foot.

Det er altså en fare for at noen sykkelveier blir “gjort om” til g/s-veier ved en masseendring. Spørsmålet er om de i det hele tatt var bevisst tagget med foot=yes for å markere sykkelvei, eller om det uansett er en taggefeil der. Det kan vi ikke vite.

Andre indikatorer på sykkelvei er segregated=yes, lanes og sidewalk. Det er ca. 100 kombinasjoner av foot=yes og disse taggene. Slike tilfeller kan unntas fra masseendring og heller sjekkes manuelt.

Innspill?
Har noen innspill til en slik masseendring?

12 posts - 6 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/masseendre-highway-cycleway-foot-yes-til-foot-designated/111357