OSM.be becomes its own official organization - OSM.be de VZW - OSM.be l'ASBL

Hi,
As you may know, until recently OpenStreetMap Belgium was a working group of Open Knowledge Belgium. Because of problems within that organization, we decided to part ways in July of this year. Over the past several months, we’ve been working on starting a new organization for just OSM.be.

We have rewritten the simple bylaws we had into a legal document. This made it necessary to make quite some changes, though we were able to keep the spirit of the document intact.

The new bylaws can be found here: NL (official version), EN (unofficial translation,FR.

You can see all the previous meeting minutes in the same repository. If you want to become a member, just send an email to board@osm.be. Note that we do expect active participation from our members!

Because OSM.be was a local chapter of the OpenStreetMap Foundation through Open Knowledge, we will now have to re-apply for local chapter status.


Hallo,
Zoals je misschien weet, was OpenStreetMap Belgium tot voor kort een werkgroep van Open Knowledge Belgium. Door problemen binnen die organisatie hebben we in juli van dit jaar besloten om uit elkaar te gaan. De voorbije maanden hebben we gewerkt aan het opstarten van een nieuwe organisatie voor enkel OSM.be.

We hebben de eenvoudige statuten die we hadden herschreven tot een juridisch document. Hierdoor moesten we heel wat wijzigingen aanbrengen, maar we konden de geest van het document intact houden.

De nieuwe statuten kunnen hier gevonden worden: NL (officiële versie), EN (onofficiële vertaling, FR.

Je kunt alle notulen van vorige vergaderingen in dezelfde opslagplaats bekijken. Als je lid wilt worden, stuur dan een e-mail naar board@osm.be. Merk op dat we een actieve deelname verwachten van onze leden!

Omdat OSM.be een local chapter was van de OpenStreetMap Foundation via Open Knowledge, moeten we nu opnieuw de status van local chapter aanvragen.


Bonjour,
Comme vous le savez peut-être, OpenStreetMap Belgium était jusqu’à récemment un groupe de travail d’Open Knowledge Belgium. En raison de problèmes au sein de cette organisation, nous avons décidé de nous séparer en juillet de cette année. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sur la création d’une nouvelle organisation pour OSM.be.

Nous avons réécrit les simples statuts que nous avions pour en faire un document légal. Cela a nécessité un certain nombre de changements, bien que nous ayons réussi à garder l’esprit du document intact.

Les nouveaux statuts peuvent être consultés ici : NL (version officielle), EN (traduction non officielle, FR.

Vous pouvez consulter tous les procès-verbaux des réunions précédentes dans le même répertoire. Si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit d’envoyer un courriel à board@osm.be. Notez que nous attendons une participation active de nos membres !

OSM.be étant un chapitre local de la Fondation OpenStreetMap par l’intermédiaire d’Open Knowledge, nous devons maintenant redemander le statut de chapitre local.

5 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/osm-be-becomes-its-own-official-organization-osm-be-de-vzw-osm-be-lasbl/106575